Przyjaciele Sowy

Żłobek i Przedszkole

RODO

INFORMACJA O ZASADACH ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Sowy” z siedzibą przy ul. Modlińskiej 75 w Rajszewie, którego organem prowadzącym jest J&J s.c. przy ul. Lipowej 36C w Chotomowie, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych, w związku z czym wyznaczony został Inspektor Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Sowy” ul. Modlińskiej 75, 05-110 Rajszew oraz pod adresem e-mail: kontakt@przedszkole.info.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przetwarzane będą w celach: wykonania umowy o świadczenie usług przedszkolnych, wykonania obowiązków wobec organów administracji publicznej (m.in. organ dotujący Przedszkole) oraz promocyjnych: w zakresie przekazywania wiadomości o inicjatywach i wydarzeniach oraz osiągnięciach dzieci i kadry pedagogicznej realizowanych w ramach działalności Przedszkola „Przyjaciele Sowy” oraz Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka mogą być udostępniane innym odbiorcom: upoważnionym pracownikom Przedszkola, podmiotom współpracującym z Przedszkolem (obsługa informatyczna, księgowa, prawna) oraz organom administracji publicznej (organ dotujący, urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy powszechne), o ile będzie to konieczne i niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w szczególności: art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia (zgoda osoby, której dane są przetwarzane), lit. b (dane niezbędne do wykonania umowy), lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 5. Podanie danych jest niezbędne do przystąpienia do procesu rekrutacji oraz zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług Przedszkola. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i przyjęcie dziecka do Przedszkola.

  Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich i dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu prowadzącego oraz organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw związanych z działalnością placówki, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.